Задача
Розробити медійну стратегію для підвищення впізнаваності бренду комбайну Claas Jaguar.
Task
To develop a media strategy for increasing Claas Jaguar harvester brand awareness.
Гіпотеза
Для того, аби зафіксувати у пам'яті споживача логічний та асоціативний зв'язок, у медіакомпанії треба використати тотожні образи, які вже асоціюються у споживача з певним типом рішень. Продуктивність. Вирішення проблем. Легкість. Успішність. Сила. Насолода. Статус.

За основу беруться успішні образи: легкового автомобіля бренду Jaguar та тварини-хижака Ягуар.
Hypothesis
In order to capture logical and associative link in the memory of the consumer, the media company should use identical images that are already associated by the consumer with a certain type of solutions. Productivity. Problem solving. Lightness. Success. Power. Delight. Status.

Successful images should be taken as a basis: a car of the Jaguar brand and a predator jaguar.
Герой
До проекту залучається інфлюєнсер - впізнаваний у своєму співтоваристві фермер з купівельною спроможністю, яка дозволяє обирати продукти модельного ряду Claas та Jaguar.
Hero
The project should involve an influencer - a farmer recognizable in his community with a purchasing power that allows him to choose products from the Claas and Jaguar range.
Місце реалізації
Виїзд до господарства фермера.
Place of implementation
Farmer's household.
Формат
Історія в форматі "1 день з фермером" під робочою назвою "Фермер і три звірі Ягуари".

Фермер прокидається, снідає з родиною. Їде на автомобілі оглядати землі. Дорогою зустрічає місцевих жителів, спілкується з ними. Непідробні емоції. Приїжджають до поля. Там комбайн Ягуар. Він об'їзджає комбайн на авто. Зйомки дроном згори. Виходить успішний фермер з авто Ягуара. На нього дивляться робочі. Привіталися. Похизувалися автомобілем. Фермер розповів про авто. Посадив у нього комбайнера за кермо. Комбайнер сказав, що йому звичніше за більшою машиною. Бо тут дуже низько до землі. Жарти. Далі комбайнер розповідає про Claas Jaguar. Власник сідає за комбайн. Позаду - комбайнер. Жарти. Власник рухається з міста. Потім оглядає комбайн. Записується інтерв'ю про аграрну техніку, зокрема - і комбайни. Журналіст готує 5 питань до фермера про бренд Claas. Відповіді в подальшому будуть інтегровані в верстку. День з фермером завершується вечерею під відкритим небом. Наче після полювання на звіра. Фермер розповідає про специфіку професії. Знайомий з домашнім улюбленцем. Його розпитують про хижаків. Звірів. Окреме запитання про звіра Ягуар.
Format
A story in the format "1 day with a farmer" under the working title "A Farmer and Three Jaguar Beasts".

The farmer wakes up and has breakfast with his family. He goes by car to see the land. On the way, he meets locals, communicates with them. Genuine emotions. He comes to the field. There is a Jaguar harvester there. He goes round the harvester by car. Filming with a drone from above. A successful farmer gets out of the Jaguar car. Workers are looking at him. Greetings. Showing the car off. The farmer tells about the car. He lets the harvester operator get behind the wheel. The harvester operator says that he is more accustomed to a bigger car. Because it's very low to the ground. Joking. Then the harvester operator tells about Claas Jaguar. The owner gets behind the wheel of the harvester. The harvester operator sits behind him. Joking. The owner moves. Then he examines the harvester. Shooting an interview about agricultural machinery, in particular harvesters. The journalist prepares 5 questions for the farmer about the Claas brand. Answers will be further integrated into the layout. The day with a farmer ends with an open-air dinner. Like after beast hunting. The farmer tells about the specifics of the profession. Familiar with a pet. He is asked about predators, beasts. A separate question is asked about the jaguar beast.
Реалізація
1.Print (Журнал LandLord)
2. Digital (landing page)
3. Video (ролик)
Implementation
1. Print (LandLord magazine)
2. Digital (landing page)
3. Video (a clip)
Інтеграція звіра Ягуар
Вкласти додаткові смисли в реалізацію лонгріда та відео - додати тварину.

1. Під час верстки буде реалізована візуалізація, за якою тварина проходить через екран користувача.
2. Під час верстки буде додано інфографіку, в якій ми порівняємо комбайн, авто та звіра (швидкість, вартість, загальні дані тощо).
3. Під час монтажу відео будуть додані графічні елементи, пов'язані зі звіром.
4. Найважливіше - вся логіка викладу матеріалу відштовхуватиметься від замислу, що є не просто авто й комбайн, але й звір. Тобто, не обов'язково везти звіра в поля до фермера. Його можна інтегрувати в проект віртуально.
5. Запропонуємо користувачам легкий тест або опитування в кінці. Є кілька варіантів:
- тест під умовною назвою "У чому ви розбираєтеся краще - в автомобілях, комбайнах чи тваринах?". Авжеж, туди будуть інтегровані смисли Claas.
- 5-7-9 запитань на вибір в форматі "про що йдеться - про тварину, комбайн або авто".
Integration of the jaguar beast
To add additional meanings to the longread and video - to add a beast.

1. During the layout, the visualization will be implemented in which the beast passes through the user's screen.
2. During the layout we will add infographics, in which we compare the harvester, the car and the beast (speed, cost, general data, etc.).
3. During the video editing, the graphic elements related to the beast will be added.
4. The most important thing: the entire logic of the material presentation will be based on the idea that there is not only a car and a harvester, but also a beast. That is, it is not necessary to bring the beast to the farmer's fields. It can be integrated into the project virtually.
5. In the end, we will offer users to take an easy test or a poll. There are several options:
- a test under the conditional title "What do you know better - cars, harvesters or animals?". Of course, Claas meanings will be integrated there.
- 5-7-9 questions to choose from in the format "what is it about - a beast, a harvester or a car".
Що в підсумку отримає Claas?
1. Спецпроект в форматі landing page на сайті Landlord.ua.
У ньому:
- сучасні дизайнерські та web-рішення;
- вмілий копірайтинг - лаконічність, тези, що чіпляють;
- опис історії з життя головного героя - авто, комбайн, справжній звір;
- інтеграція звіра;
- інфографіка-порівняння трьох звірів;
- тестове опитування.
- відео.
2. Власне кажучи, про відео. Кілька типів роликів:
- день з фермеров (великий хронометраж);
- суто про комбайн (по суті, скорочений варіант першого ролика, де йдеться про Claas Jaguar).
3. Публікацію спецпроекта в журналі.
4. Адаптація відео та спецпроекта під іноземні ринки.
5.Просування через медійні канали Landlord - Facebook, Telegram (за бажанням - цільовими групами).
What will Claas ultimately get?
1. Special project in landing page format on Landlord.ua site.
It includes the following:
- state-of-the-art design and web-solutions;
- skillful copywriting - pithiness, bullet points;
- a description of the main hero life story - a car, a harvester, a true beast;
- beast integration;
- infographics - comparison of three beasts;
- a test;
- a video
2. As a matter of fact, about the video. There are several types of video clips:
- a day of the farmers' life (a long video);
- a video only about the harvester (per se, the shorter version of the first video about Claas Jaguar).
3. Publication of the special project in the journal.
4. Adaptation of the video and special project to foreign markets.
5. Promotion through Landlord media channels - Facebook, Telegram (on request - by target groups).
Додаткове рішення для просування
За тиждень до публікації першого спецпроекту, через низку аграрних сайтів запускається новина (до 3000 знаків) про те, що фермер купив ягуара. Це перша покупка унікального звіра. Тощо. Важливо отримати охоплення, для чого найкраще опублікувати статті на 3-4 ресурсах (крім Landlord). А під час запуску проекту на Landlord, зробити публікації на тих же ресурсах. Лиш цього разу з уточненням: журналісти помилилися - фермер купив не звіра Ягуар, а комбайн Ягуар.

Чого ми досягнемо? В структурах пам'яті відкладеться зв'язок між звірем та комбайном.
Additional solution for the promotion
A week before the publication of the first special project, the news (up to 3000 characters) about the farmer who bought a jaguar will be published by a number of agricultural sites. This is the first purchase of the unique beast. Etc. It's important to get coverage, for which the best thing will be to publish articles in 3-4 resources (except Landlord). And, when launching the project on Landlord, to make posts on the same resources. But this time it should include some clarifications: the journalists made a mistake - the farmer did not buy a jaguar beast, but a Jaguar harvester.

What will we achieve? The link between the beast and the harvester will be memorized.
Made on
Tilda